Gulpen: Willem Vliegenstraat 17, 6271 DA
info@rechtshulp-heuvelland.nl

6. Algemene Voorwaarden

Gratis Juridisch Advies Voor Iedereen

Deze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder het nummer 41077467

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HEUVELLAND

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
a. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Rechtswinkel;
b. Medewerkers: de studerende en afgestudeerde juristen, die namens de Rechtswinkel voor Opdrachtgever de Opdracht uitvoeren;
c. Opdracht: de mondelinge of schriftelijke opdracht van een Opdrachtgever aan de Rechtswinkel tot het uitvoeren van Werkzaamheden;
d. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die aan de Rechtswinkel een Opdracht heeft gegeven;
e. Partijen: de Rechtswinkel en de Opdrachtgever;
f. Rechtswinkel: Stichting Rechtswinkel Heuvelland, statutair gevestigd te Gulpen, inclusief haar Medewerkers;
g. Werkzaamheden: alle werkzaamheden in het kader van juridische ondersteuning, waaronder het geven van juridische informatie en advies, het opstellen van juridische stukken en/of de begeleiding in een juridische procedure.

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzaamheden die de Rechtswinkel in Opdracht verricht en alle overeenkomsten die de Rechtswinkel met Opdrachtgever aangaat.
2.2 Zowel oud- Medewerkers en hun erfgenamen als door de Rechtswinkel ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht ingeschakelde derden zijn gerechtigd zich op deze Voorwaarden beroepen.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigbare bepaling zal door de Rechtswinkel worden vervangen door een werkbare bepaling, die in haar nieuwe formulering de oorspronkelijke essentie zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst van Opdracht
3.1 Een Opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.
3.2 Als bewijs voor een schriftelijk verstrekte Opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door Opdrachtgever en een schriftelijke opdrachtbevestiging door Rechtswinkel.
3.3 In geval van een mondeling verstrekte Opdracht geldt als bewijs de kennisneming van Opdrachtgever van het feit dat Rechtswinkel met uitvoering van Werkzaamheden is aangevangen, zonder dat de Opdrachtgever daartegen schriftelijk protest aantekent.

Artikel 4: De Opdracht
4.1 Een Opdracht wordt aangegaan voor de tijd die nodig is om de Werkzaamheden uit te voeren, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Een Opdracht is niet strikt beperkt tot de Werkzaamheden die bij het verlenen ervan zijn genoemd, maar omvat ook al die activiteiten waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de Opdracht past.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan de Rechtswinkel aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht, tijdig aan de Rechtswinkel wordt verstrekt.
4.4 De Rechtswinkel bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd en kan de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht, te allen tijde, beëindigen.
4.5 Bij de uitvoering van de Opdracht zal de Rechtswinkel de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
4.5 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte Werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4.6 Een Opdracht wordt uitsluitend aanvaard door de Rechtswinkel en namens haar uitgevoerd, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de Medewerkers niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de Opdracht niet door hun dood, ook niet indien de Opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 5: Geheimhouding
5.1 Rechtswinkel is, tenzij zij een wettelijke -of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van informatie die door de Opdrachtgever wordt verstrekt en waarvan de Rechtswinkel het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
5.2 Rechtswinkel is niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die door de Opdrachtgever aan haar ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Rechtswinkel voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele –, be-stuursrechtelijke- of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
6.1 De Rechtswinkel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Onder werken moet onder meer, maar niet uit-sluitend, worden verstaan: adviezen, (model)contracten of andere schriftelijke stukken, werkwijzen en ontwerpen.
6.2 Het is de Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rechtswinkel voornoemde producten te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.
6.3 Zodanige terbeschikkingstelling is echter wel toegestaan indien dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel over de Werkzaamheden van Rechtswinkel. In dat geval is Opdrachtgever verplicht schriftelijk geheimhouding ten behoeve van Rechtswinkel te bedingen van degene aan wie dat deskundig oordeel wordt gevraagd.

Artikel 7: Kosten
7.1 Alle met de uitvoering van een Opdracht samenhangende kosten (zoals bijvoorbeeld, kosten voor het versturen van brieven, gerechtelijke kosten en deurwaarderskosten) dienen altijd door de Opdrachtgever te wor-den gedragen. De Rechtswinkel zal dergelijke kosten niet voorschieten en zal de Opdracht slechts (blijven) uitvoeren voor zover dergelijke kosten door de Opdrachtgever zijn voldaan. De Rechtswinkel is dan ook gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten of geheel te staken indien Opdrachtgever niet aan dergelijke betalingsverplichtingen voldoet.
7.2 De bij gerechtelijke uitspraak opgelegde en/of door een tegenpartij van de Opdrachtgever uitgekeerde kosten/ salaris (gemachtigde) komen toe aan de Rechtswinkel.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden is de Rechtswinkel niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door haar verrichte Werkzaamheden.
8.2 Indien door of in verband met de uitvoering van een Opdracht door de Rechtswinkel schade wordt veroorzaakt waarvoor de Rechtswinkel aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag welke uit hoofde van de door de Rechtswinkel afgesloten (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico.
8.3 Indien er sprake is van schade waarvoor de Rechtswinkel aansprakelijk is, heeft de Rechtswinkel te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.
8.4 De Rechtswinkel is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, de Rechtswinkel of derden en evenmin voor verlies of verminking van gegevens bij communicatie per telefax of e-mail.
8.5 Indien informatie of documenten van Opdrachtgever, die de Rechtswinkel onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd worden, is de Rechtswinkel niet aansprakelijk.
8.6 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen door het tijdsverloop van 12 maanden vanaf het moment dat de feiten waarop de vordering berust bij de Opdrachtgever bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn geworden, tenzij binnen die periode de aanspraak schriftelijk en gemotiveerd bij de Rechtswinkel is ingediend.
8.7 De Opdrachtgever vrijwaart de Rechtswinkel tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerde Werkzaamheden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de Rechtswinkel is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met, de overeenkomst tussen de Rechtswinkel en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, tenzij de wet een andere rechtsgang dwingend voorschrijft.

VERSIE DECEMBER 2014

Geef een antwoord

We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten werken